حسين زاير نرجس, and عجيل سلطان جمال. “الشيب في شعر عمرو بن قميئة دراسة تحليلية”. Mustansiriyah Journal for Sciences and Education 20, no. 4 (October 9, 2020): 203-216. Accessed November 28, 2020. http://edumag.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjse/article/view/502.